Privacybeleid

Uw privacy en het vertrouwen dat u in ons stelt, zijn belangrijk voor ons. Wees ervan verzekerd dat we de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft met de grootst mogelijke zorg beschermen. In de volgende paragrafen, die we regelmatig bijwerken, wordt beschreven hoe we uw persoonlijke gegevens beheren en beschermen en hoe we cookies gebruiken. U vindt hier ook de contactgegevens waar u ons kunt bereiken als u vragen hebt over uw persoonlijke gegevens of cookies.

Dit beleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens (hierna de “Gegevens“) die Link2Fleet BV, als uitbater van de websites MyPrivateLease.be en MyPrivateLease.lu (hierna het “(Portaal)” of “MyPrivateLease“), van u verzamelt om u de diensten te leveren die daarin worden aangeboden.

De termen die in dit beleid worden gebruikt, hebben de betekenis die eraan is toegekend door Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “Verordening” of “GDPR” genoemd).

1. Verwerkingsverantwoordelijke(n)

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Link2Fleet SRL (afgekort “Link2Fleet“), met maatschappelijke zetel te Chaussée de Theux, 32, 4802 Verviers (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nr. 0657.776.992..

Link2Fleet verwerkt uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer u via MyPrivateLease een gepersonaliseerde prijsofferte aanvraagt bij een van onze partners, verwerkt Link2Fleet uw persoonsgegevens als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke met die partner. De hoofdlijnen van de overeenkomst tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden uiteengezet in punt 5.2 hieronder.

Met “partners” bedoelen wij onze commerciële partners, importeurs of leasemaatschappijen die actief zijn in België of Luxemburg en die voertuigen aanbieden voor persoonlijke leasing en die hun aanbod integreren in ons portaal (hierna de “Partner“).

2. Waarom verwerken wij uw gegevens ?

Link2Fleet verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de specifieke, expliciete en legitieme doeleinden die hieronder worden beschreven:

2.1. Om uw vragen buiten de contractuele relatie te beantwoorden

Als u wilt dat wij uw vragen beantwoorden, met name via ons contactformulier, hebben wij uw e-mailadres en/of telefoonnummer nodig.

2.2. Om u prijsoffertes te kunnen sturen

Wanneer u een offerte aanvraagt bij een van onze Partners, moet u uw achternaam, voornaam, postcode, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, het geschatte aantal kilometers dat u per jaar rijdt, de gewenste contractduur, het merk en model van het voertuig waarvoor u een offerte aanvraagt en, indien van toepassing, eventuele aanvullende informatie die u hebt ingevuld in het vak “opmerkingen” opgeven. Link2Fleet stuurt deze informatie door naar de geselecteerde Partner zodat deze u een prijsofferte op maat kan bezorgen.

De hoofdlijnen van de overeenkomst tussen de gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens worden uiteengezet in punt 5.2 hieronder.

Als we deze gegevens niet ontvangen, kunnen we de offerteaanvraag niet naar de Partner sturen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen (artikel 6.1.b van de GDPR).

2.3. Directe marketing

Wanneer u een offerte aanvraagt, bieden wij u de mogelijkheid (opt-in) om u te abonneren op onze redactionele nieuwsbrief met informatie en nieuws over privéleasing.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te schrijven naar het volgende e-mailadres: privacy@myprivatelease.be, of door te klikken op de “unsubscribe” link in de e-mails die u worden toegestuurd. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die is gegeven voordat deze werd ingetrokken.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming (artikel 6.1.a van de GDPR).

2.4. Cookies

Uw gegevens kunnen ook door Link2Fleet worden verwerkt met behulp van cookies. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming (artikel 6.1.a van de GDPR).

2.5. Klanttevredenheid

We kunnen uw gegevens gebruiken om u uit te nodigen een optionele klanttevredenheidsvragenlijst in te vullen over uw gebruik van onze diensten.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is dat deze noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten.

2.6. Fraudepreventie en -opsporing

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om mogelijke fraude te voorkomen of op te sporen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is dat deze noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval de preventie en opsporing van fraude met onze diensten.

3. Waar komen uw gegevens vandaan?

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens rechtstreeks van u.

De omstandigheden waarin wij persoonlijke gegevens over u kunnen verzamelen, zijn de volgende:

  • Wanneer u telefonisch, schriftelijk of per e-mail met ons communiceert;
  • Wanneer u surft, een formulier invult, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een verzoek indient of interactief bent op het Portaal.

4. Hoe lang worden uw gegevens bewaard??

Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om ze te verwerken, d.w.z. zes (6) maanden na verzending van uw gegevens aan een van onze Partners wanneer u een offerte aanvraagt of, in het kader van inschrijvingen op nieuwsbrieven, totdat u bezwaar maakt of uw toestemming intrekt.

Indien Gegevens nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (met name boekhoudkundige verplichtingen) of voor de beslechting van geschillen, worden deze opgeslagen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

5. Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt?

Link2Fleet verkoopt of verstrekt de over u verzamelde gegevens in principe niet aan derden.

5.1. Het delen van uw gegevens met de technische dienstverleners van Link2Fleet

Link2Fleet maakt gebruik van verschillende technische dienstverleners die contractueel aan Link2Fleet zijn gebonden en die in bepaalde gevallen toegang hebben tot sommige van uw gegevens, met name voor het beheer van het portaal of het verzenden van nieuwsbrieven.

Link2Fleet eist van zijn technische dienstverleners dat zij de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven en voldoende garanties bieden voor de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming en de bescherming van uw rechten wordt gewaarborgd.

5.2. Gegevens delen met onze Partners bij wie u een offerte aanvraagt

Een gegevensverwerkingsovereenkomst, gesloten tussen Link2Fleet en haar Partners, legt de voorwaarden vast waaronder beide partijen gezamenlijk persoonsgegevens verwerken in het kader van de activiteit “MyPrivateLease”.

De hoofdlijnen van deze overeenkomst zijn als volgt:

A. Beschrijving van de verwerkingen van persoonsgegevens die gezamenlijk worden uitgevoerd door Link2Fleet en zijn partners in de zin van artikel 26 van de GDPR

Link2Fleet geeft de volgende gegevens door aan de Partner aan wie een prijsofferte wordt gevraagd: naam, voornaam, postcode, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, het geschatte aantal kilometers dat u per jaar rijdt, de gewenste looptijd van het contract, het merk en model van het voertuig waarvoor u een prijsofferte aanvraagt en, indien van toepassing, eventuele aanvullende informatie die u in het vak “opmerkingen” hebt ingevuld.

De aangewezen Partner, als gezamenlijke verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, verwerkt de ontvangen gegevens om u een gepersonaliseerde prijsofferte toe te sturen. Partners kunnen ervoor kiezen om rechtstreeks per e-mail met u te communiceren of via andere kanalen die niet door Link2Fleet worden beheerd en waarvoor Link2Fleet niet aansprakelijk kan worden gehouden.

B. Waarom Link2Fleet en zijn Partners gezamenlijke verantwoordelijken voor de gegevensverwerking zijn ?

Link2Fleet en haar Partners beschouwen zichzelf als gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in die zin dat zij gezamenlijk de wijze van verwerking bepalen (met name het soort gegevens dat wordt verwerkt) en gezamenlijk de doeleinden van deze verwerking bepalen (namelijk het mogelijk maken van de goede werking van MyPrivateLease door het doorsturen van offerteaanvragen naar de verschillende Partners zodat deze kunnen reageren).

C. Wat is een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken-overeenkomst en waarin voorziet deze ?

Een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken-overeenkomst is een verplicht document dat vereist wordt door artikel 26 van de GDPR wanneer twee of meer verwerkingsverantwoordelijken gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking bepalen. Deze overeenkomst regelt op transparante wijze  hun respectieve verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de GDPR en de toepasselijke privacywetgeving, in het bijzonder met betrekking tot transparantieverplichtingen en de uitoefening van de rechten van betrokkenen.

D. Wat zijn de overige verplichtingen van Link2Fleet en zijn Partners onder deze overeenkomst?

Link2Fleet en zijn Partners zijn ook overeengekomen dat :

  • zij de gegevens van de betrokken personen niet zullen overdragen aan een andere entiteit, in het bijzonder een entiteit die zich buiten de Europese Unie en/of een internationale organisatie bevindt;
  • zij alle beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen nemen om de integriteit van de Gegevens te respecteren en elke inbreuk te voorkomen;
  • in het geval dat betrokkenen hun recht op privacy uitoefenen, is de partij die de Gegevens heeft verzameld verantwoordelijk voor (i) het beheren van verzoeken en (ii) het reageren op betrokkenen;
  • aangezien betrokkenen hun recht op privacy tegen beide partijen kunnen uitoefenen, zullen de partijen altijd naar beste vermogen samenwerken om zo snel en efficiënt mogelijk aan de verzoeken van Betrokkenen te voldoen.

6. Wat zijn uw rechten ?

Recht van toegang: U hebt het recht om van Link2Fleet een bevestiging te krijgen dat de gegevens die op u betrekking hebben al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang te krijgen tot deze gegevens door een e-mail te sturen naar privacy@myprivatelease.be of door een schriftelijk verzoek per post te sturen naar het volgende adres Link2Fleet, Chaussée de Theux, 32, 4802 Verviers.

Recht op wijziging: U hebt het recht om onjuiste of onvolledige gegevens die op u betrekking hebben te laten verbeteren door een e-mail te sturen naar privacy@myprivatelease.be of door een schriftelijk verzoek per post te sturen naar het volgende adres Link2Fleet, Chaussée de Theux, 32, 4802 Verviers.

Link2Fleet vestigt uw aandacht op het feit dat u te allen tijde verplicht bent de juistheid van de door u verstrekte gegevens te controleren.

Recht op wissen: Wanneer u niet langer wenst dat uw gegevens worden verwerkt en u in staat bent om het recht op wissing aan te vragen, zal Link2Fleet, op uw verzoek, uw gegevens uit haar databases verwijderen. Deze verwijdering vindt plaats binnen een maand na kennisgeving van uw verzoek, tenzij het noodzakelijk is de gegevens te bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht op overdraagbaarheid: voor zover nodig, heeft u ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de GDPR.

Recht van bezwaar van de verwerking : u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor wervingsdoeleinden. U kunt uw recht op bezwaar te allen tijde kosteloos en zonder opgave van redenen uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@myprivatelease.be. U kunt zich ook afmelden voor direct-marketingberichten door de afmeldinstructies te volgen die zijn opgenomen in elk marketingbericht dat u wordt toegezonden.

Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om van Link2Fleet de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen in overeenstemming met de GDPR.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: u kunt elke klacht met betrekking tot de verwerking door Link2Fleet indienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit met behulp van onderstaande contactgegevens:

  • via hun website :

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

  • via post :

Autoriteit voor gegevensbescherming

Drukpersstraat 35

1000 Brussel