Algemene gebruiksvoorwaarden

Gelieve onderhavige gebruiksvoorwaarden, ons privacy- en cookiebeleid en de andere voorwaarden die in dit document worden vermeld, aandachtig te lezen.

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna “AGV” genoemd) zijn van toepassing op het gebruik van de portalen MyPrivateLease.be en MyPrivateLease.lu die worden beheerd door Link2Fleet BV (hierna het “Portaal” of “MyPrivateLease“).

1.2. Door gebruik te maken van MyPrivateLease verklaar je dat je de AGV en ons Privacy- en Cookiebeleid (hierna samen de “Overeenkomst” genoemd) hebt gelezen, dat je deze begrijpt en dat je deze accepteert. Indien u de Overeenkomst niet aanvaardt (of deze niet kunt naleven), kunt u geen gebruik maken van de Portalen. Als u niet akkoord gaat, maak dan geen gebruik van MyPrivateLease.

1.3. MyPrivateLease geeft je toegang tot promoties, tijdelijke of permanente aanbiedingen van onze Partners en laat je toe om een gepersonaliseerde prijsofferte aan te vragen bij onze Partners. Wij treden uitsluitend op als tussenpersoon tussen u en de Partner en geven uw prijsaanvraag door aan de geselecteerde Partner.

Het doel van dit overeenkomst is niet om leasingdiensten aan te bieden. Er kunnen geen banktransacties of voertuigreserveringen rechtstreeks via MyPrivateLease worden uitgevoerd. Zodra u in contact bent gebracht met een van onze Partners eindigt onze betrokkenheid. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verplichtingen die voortvloeien uit de kennismaking. Prijs- en contractonderhandelingen vinden uitsluitend plaats tussen u en de door u gekozen Partner.

1.4. De diensten aangeboden door MyPrivateLease zijn uitsluitend bestemd voor consumenten en niet voor bedrijven (natuurlijke of rechtspersonen). Onder “consument” verstaan we een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn of haar commerciële, industriële, ambachtelijke of professionele activiteit.

1.5. De AGV kan te allen tijde worden gewijzigd, afhankelijk van wijzigingen in de toepasselijke regels en onze eigen vereisten. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing zodra ze gepubliceerd zijn op de Portalen.

2. Definities

« AGV» : verwijst naar deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

«Wij» of «onze» : verwijst naar Link2fleet BV, met maatschappelijke zetel te 4802 Verviers (België), Chaussée de Theux 32, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0657.776.992.

«Portaal» of «MyPrivateLease» verwijst naar de websites MyPrivateLease.be en MyPrivateLease.lu die worden geëxploiteerd door Link2Fleet BV en die de consumenten een dienst aanbieden voor het opvragen van prijzen van de door de Partners ter beschikking gestelde leasingcontracten.

«Partner (s)» verwijst naar commerciële partners, importeurs of leasemaatschappijen die actief zijn in België of Luxemburg en die voertuigen aanbieden voor persoonlijke leasing en die hun aanbod opnemen in ons Portaal.

3. Algemene gebruiksvoorwaarden van MyPrivateLease

3.1. U kunt MyPrivateLease gebruiken en toegang krijgen tot de inhoud en diensten van MyPrivateLease zonder u te registreren. Het gebruik van MyPrivateLease is gratis. We brengen u geen kosten in rekening voor onze service en we voegen geen extra kosten toe aan de prijs die door Partners wordt genoemd.

3.2. De tarieven die worden weergegeven op MyPrivateLease zijn indicatieve tarieven die door de Partners worden verstrekt op basis van een referentievoertuig en model, een contractduur van 5 jaar en maximaal 10.000 gereden kilometers per jaar. Dit zijn geen bindende offertes. De Partners kunnen u een definitieve prijsofferte bezorgen op basis van de specifieke kenmerken van uw aanvraag.

Alle speciale aanbiedingen en promoties worden als zodanig aangeduid op basis van door de Partners verstrekte informatie.

3.3. Om een gepersonaliseerde offerte van een van onze Partners te ontvangen, moet u ons alle volgende informatie verstrekken: uw naam, voornaam, postcode, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, het geschatte aantal kilometers dat u per jaar rijdt, de gewenste looptijd van het contract, het merk en model van het voertuig waarvoor u een offerte aanvraagt en, indien van toepassing, eventuele aanvullende informatie die u in het vak “opmerkingen” hebt ingevuld. U moet ervoor zorgen dat de informatie in uw aanvraag volledig en correct is. Als u niet alle verplichte gegevensvelden invult, kunnen we de offerteaanvraag niet naar de Partner sturen.

3.4. Link2Fleet zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor Link2Fleet deze gegevens heeft verzameld en op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacy- en Cookiebeleid.

3.5. Link2fleet sluit alle aansprakelijkheid uit bij het communiceren van de offerteaanvraag aan de Partner. Zelfs als u een ontvangstbevestiging ontvangt, kan Link2fleet niet garanderen dat een verzoek of communicatie (tijdig) wordt ontvangen/gelezen, bevestigd, uitgevoerd of geaccepteerd door de Partner. U kunt echter altijd contact met ons opnemen als u van mening bent dat de beantwoording van uw verzoek te lang op zich laat wachten.

3.6. De aangewezen Partner kan ervoor kiezen om rechtstreeks met u te communiceren via e-mail of op een andere manier die hij geschikt acht. Deze middelen worden niet gecontroleerd door Link2Fleet en Link2Fleet kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Voor bepaalde aanbiedingen kunt u worden doorgestuurd naar een externe site die wordt beheerd door de Partner zelf. In dit geval kan Link2fleet in geen geval aansprakelijk worden gesteld:

– Voor de authenticiteit van de gegevens,

– De systemen voor het verzamelen en beheren van persoonlijke gegevens op deze sites,

– Eventuele schade veroorzaakt door deze sites,

In dit geval nodigen wij u uit om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de Partner te raadplegen.

3.7. Het portaal waarop Link2Fleet diensten worden aangeboden kan worden geïntegreerd aan applicaties, websites en diensten van derden (“applicaties van derden“) om inhoud, producten en/of diensten aan u beschikbaar te stellen.

Deze applicaties van derden kunnen hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacy- en cookiebeleid hebben. Uw gebruik van deze applicaties van derden wordt beheerst door en is onderworpen aan deze algemene voorwaarden en privacy- en cookiebeleid. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Link2Fleet niet onderschrijft en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het beleid, de functies of de inhoud van de applicaties van derden of elke transactie die u aangaat met de aanbieder van dergelijke applicaties van derden.

4. Ongeoorloofd gebruik van MyPrivateLease

Het gebruik van MyPrivateLease is onderworpen aan de volgende verbodsbepalingen (niet-limitatieve lijst):

  • U verbindt zich ertoe enkel offerteaanvragen in te dienen met als doel een potentiële aankoop te doen, en geen offerteaanvragen in te dienen met als doel de prijzen of voorstellen van uw eigen concurrenten te raadplegen en/of te vergelijken.
  • De diensten aangeboden door MyPrivateLease zijn niet bedoeld voor personen die niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en/of die onvermogend zijn op het moment van het indienen van hun offerteaanvraag.
  • U mag niet kopiëren, herdistribueren, verhuren, leasen, verkopen, overdragen, cederen, in sublicentie geven, deassembleren, reverse engineeren doen of het Portaal of een deel daarvan decompileren, of anderszins het Portaal of de inhoud gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de Overeenkomst of door de toepasselijke wetgeving, of anderszins inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten) met betrekking tot het Portaal of de Inhoud of een deel daarvan (zie artikel “Intellectuele eigendomsrechten”).
  • U zult niets doen dat bedoeld is om het Portaal te beschadigen door middel van virussen, wormen, storingen, Trojaanse paarden, kwaadaardige programma’s of elementen van destructieve aard.
  • U zult geen gebruik maken van het Portaal op een manier die kan schaden, belasteren, misbruiken, lastig vallen of enige persoon bedreigt, noch dat u derden aanmoedigen om dit te doen.
  • U zult het Portaal niet gebruiken op enige wijze of voor enig doel dat in strijd is met enige wet of andere regelgeving, of voor enige overdracht van gegevens die onwettig, lasterlijk, intimiderend, invasief of schadelijk voor de privacy van derden is of kan zijn, of die virussen bevat, of die inbreuk maakt of kan maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Link2Fleet, haar licentiegevers of andere personen of entiteiten.
  • U zult niet proberen toegang te krijgen tot gereserveerde of beschermde delen van het portaal waartoe de toegang verboden is.

5. Aansprakelijkheid

5.1. U stemt ermee in dat, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uw enige en exclusieve genoegdoening voor problemen of ontevredenheid met het Portaal bestaat uit het stopzetten van het gebruik van het Portaal. Aangezien Link2Fleet geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de applicaties van derden of de inhoud ervan, en aangezien uw relatie met dergelijke applicaties van derden (inclusief onze Partners) kan worden geregeld door afzonderlijke overeenkomsten met dergelijke derden, is, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uw enige en exclusieve verhaal op Link2Fleet voor problemen of ontevredenheid over applicaties van derden of de inhoud ervan, het stopzetten van het gebruik van het Portaal en/of dergelijke applicaties van derden.

5.2. Onze Portaal vormt geen en mag niet worden beschouwd als enige vorm van aanbeveling of goedkeuring van de kwaliteit of het dienstenniveau van elke Partner.

De informatie die wij op het Portaal verstrekken, is uitsluitend gebaseerd op de informatie die is verstrekt door de Partners, die daarvoor als enigen aansprakelijk zijn. Hoewel wij ernaar streven een kwalitatief hoogwaardige diensten te leveren, kunnen wij de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie niet garanderen en kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onderbrekingen van de dienstverlening (als gevolg van tijdelijke en/of gedeeltelijke technische storingen, defecten, reparaties, updates, verbeteringen of onderhoud van ons portaal of dat van de partners), onnauwkeurige, misleidende of foutieve informatie of een gebrek aan respons van de kant van de partners bij het beantwoorden van uw verzoek.

5.3. Tenzij wettelijk anders bepaald, kunnen noch wij, noch onze bestuurders, leidinggevende, werknemers, vertegenwoordigers, Partners of andere dienstverleners die betrokken zijn bij de creatie, sponsoring, promotie of levering van de Website en de inhoud ervan aansprakelijk worden gesteld voor (i) enige indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot verlies van gegevens, tijd, financieel of commercieel verlies, winstderving, verhoging van overheadkosten, reputatieschade voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van onze Portaal, de onmogelijkheid van het gebruik ervan of de vertraging in de werking ervan; (ii) elke onnauwkeurigheid met betrekking tot de informatie die beschikbaar wordt gesteld op onze Portaal (in het bijzonder met betrekking tot tarieven en beschikbaarheid); (iii) alle diensten die worden geleverd of producten die worden aangeboden door de Partners;

5.4. Een technisch probleem, zoals een virus, computerbug, kwaadwillige indringing of storing van MyPrivateLease of de databases die het bevat, kan niet volledig worden uitgesloten. Link2fleet kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die Gebruikers lijden wanneer zij de website geheel of gedeeltelijk raadplegen of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk downloaden.

5.5. Link2Fleet wijst alle aansprakelijkheid af voor de nauwkeurigheid, veiligheid, bruikbaarheid of geschiktheid van de inhoud die door Partners of derden wordt aangeboden en voor de intellectuele eigendomsrechten die hiermee verband houden. Link2Fleet is niet aansprakelijk voor reclame, promoties, campagnes, producten, diensten of andere materialen die zijn opgenomen in de door Partners of derden geleverde inhoud. Interactie met Partners of derden en de van hen afkomstige inhoud is gegarandeerd op eigen initiatief, op eigen risico en onder eigen aansprakelijkheid. Link2Fleet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de inhoud van) de communicatie tussen u en derden. Eventuele klachten met betrekking tot de inhoud afkomstig van derden dienen rechtstreeks aan de betreffende derde(n) te worden gericht.

6. Overmacht

Link2Fleet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen jegens u indien dit direct of indirect te wijten is aan omstandigheden buiten haar redelijke macht (” Overmacht”), met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, stroomstoringen of onderbrekingen veroorzaakt door de energie- of telecommunicatieleverancier of het externe (energie)netwerk of infrastructuur, hackeraanvallen, rellen, opstanden, terroristische aanslagen, oorlog, brand, overstroming, storm, explosie, aardbeving, natuurramp, overheidsmaatregelen, arbeidsomstandigheden of enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van Link2Fleet.

7. Intellectuele eigendomsrechten

Geen enkel element dat op enigerlei wijze verband houdt met de inhoud van MyPrivateLease en/of de woord- en beeldmerken van Link2Fleet mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Link2Fleet worden gereproduceerd of openbaar gemaakt. De inhoud van het Portaal, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, illustraties, afbeeldingen enz. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Link2Fleet of aan derden die hier recht op hebben. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen of wijzigingen van het geheel of een gedeelte van MyPrivateLease – in welke vorm of op welke manier dan ook – zijn verboden, tenzij Link2Fleet vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

8. Slotbepalingen

8.1. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden, of een deel van een bepaling, heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de algemene gebruiksvoorwaarden als geheel tot gevolg. In geval van nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden wordt de betreffende bepaling automatisch vervangen door (i) een geldige bepaling of deel van een bepaling (ii) of door een interpretatie die de oorspronkelijke bedoeling van Link2Fleet zo dicht mogelijk benadert. De onmogelijkheid om een dergelijke gewenste vervanging uit te voeren heeft geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Indien enige bepaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden volledig van kracht en bindend.

8.2. Als de geldende wetgeving expliciete of impliciete beperkingen verbiedt, blijven deze laatste geldig en van toepassing in de mate en binnen de grenzen die door deze geldende wetgeving worden toegestaan.

8.3. De oorspronkelijke versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden is geschreven in het Frans en vervolgens vertaald in het Nederlands. In geval van geschil over de inhoud of interpretatie van deze algemene gebruiksvoorwaarden, of in geval van tegenstrijdigheid of verschil tussen de Franse versie en de vertaalde versie, prevaleert de Franse versie en is deze bindend.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Link2Fleet en u verbinden zich ertoe om elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie en/of de toepassing van de Overeenkomst in der minne te regelen.

Als er geen minnelijke oplossing kan worden gevonden, is alleen de ondernemingsrechtbank van Luik, afdeling Luik, bevoegd om geschillen met betrekking tot de Overeenkomst te beslechten.

10. Contact

Link2Fleet BV

Chaussée de Theux, 32

4802 Verviers (Belgë)

KBO 0657.776.992.

 

Link2fleet kan gecontacteerd worden op het volgende e-mailadres : contact@myprivatelease.be.

 

Link2fleet beheert het portaal en is gemachtigd om de door MyPrivateLease aangeboden diensten te verzekeren en te vertegenwoordigen in een contractuele context.