Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De huidige algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten die direct of indirect online, via mobiele toestellen, per e-mail of per telefoon beschikbaar zijn. Door u toegang te verschaffen tot onze (mobiele) online website of eender welke andere applicatie via een platform (samen hierna ‘MyPrivateLease’ genoemd), door er zoekopdrachten op uit te voeren, door er gebruik van te maken en/of door er een prijsofferteaanvraag op in te dienen, verklaart u kennis te hebben genomen van voorliggende algemene gebruiksvoorwaarden en ons vertrouwelijkheidshandvest, er de reikwijdte van te begrijpen en deze te aanvaarden.

De huidige algemene voorwaarden kunnen op eender welk moment gewijzigd worden, in functie van de evolutie van de toepasselijke regels en de eigen behoeften. De nieuwe voorwaarden zijn dan van toepassing vanaf hun publicatie op MyPrivateLease. Het komt aan de Gebruikers toe, die de website ‘myprivatelease.be’ bezoeken, om de toepasselijke voorwaarden te controleren tijdens hun bezoek en alvorens een prijsofferteaanvraag in te dienen. Vanuit een streven naar transparantie zullen we de betroffen Gebruikers echter ook specifiek informeren over elke doorgevoerde wijziging die een aanzienlijke impact zou hebben op de algemene gebruiksvoorwaarden van het Portaal of van de gegevensverwerking. De Gebruikers kunnen hun verzakingsrecht op elk moment uitoefenen door middel van een eenvoudige kennisgeving per e-mail naar het volgende adres: contact@myprivatelease.be

De informatie die door de Gebruikers meegedeeld wordt bij het aanvragen van een prijsofferte, wordt bewaard. De Gebruikers kunnen deze informatie raadplegen door een verzoek in die zin per e-mail te versturen naar het volgende adres contact@myprivatelease.be, op voorwaarde dat ze daarbij ook het e-mailadres en de gebruikersnaam vermelden, zoals die meegedeeld werden op het moment van het gebruik van MyPrivateLease.

De huidige pagina’s, hun inhoud en hun infrastructuur, alsook de service met betrekking tot het online aanvragen van een prijsofferte die er op deze pagina’s en via ‘MyPrivateLease’ geleverd wordt, behoren toe aan en worden beheerd en geleverd door Link2fleet srl. Ze worden u uitsluitend ter beschikking gesteld met het oog op een persoonlijk en niet-commercieel gebruik dat onderworpen blijft aan de hieronder uiteengezette algemene gebruiksvoorwaarden.

Link2fleet zelf kunt u contacteren op het volgende e-mailadres: contact@myprivatelease.be

1. DEFINITIES

‘Wij’ of ‘ons/onze’ verwijst naar Link2fleet srl, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met haar maatschappelijke zetel te: Chaussée de Theux 32, 4802 Verviers.

‘Portaal’ doelt op de (mobiele) website en de applicaties waarop de dienst ter beschikking gesteld, aangehouden, gecontroleerd, beheerd, van input voorzien en/of gehost wordt door Link2fleet .

‘MyPrivateLease’ verwijst naar de dienst voor het aanvragen van prijsoffertes voor verschillende producten die door de Leveranciers op het Portaal ter beschikking gesteld worden.

‘Leverancier’ betekent de leverancier van de in België op het vlak van persoonlijke leasing beschikbare producten en aanbiedingen (bv. voertuig in private lease).

‘U’ doelt op alle internetgebruikers die gebruikmaken van MyPrivateLease om de in België beschikbare en met hun budget overeenstemmende aanbiedingen te vinden.

2. REIKWIJDTE VAN ONZE SERVICE

Via dit Portaal bieden we u online toegang tot promoties en tijdelijke of permanente aanbiedingen die de Leveranciers voorstellen en dankzij welke u een prijsofferteaanvraag kunt indienen voor een voertuig in persoonlijke leasing bij de leverancier.

Vanaf het moment dat u een prijsofferte aanvraagt via MyPrivateLease, treden we uitsluitend op als tussenpersoon tussen u en de Leverancier, door uw aanvraag automatisch naar de geselecteerde Leverancier(s) te versturen. Ons Portaal mag hierbij geenszins als een soort van aanbeveling of goedkeuring van de kwaliteit of het serviceniveau van elke Leverancier beschouwd worden.

De informatie die we op het Portaal verstrekken, is louter gebaseerd op de gegevens die we van de Leveranciers hebben gekregen, die dan ook als enige verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan. Hoewel we ons best doen om een kwalitatieve Service te bieden, kunnen we niet de correctheid, de precisie en de volledigheid van de aldus aangereikte informatie garanderen en kunnen we evenmin verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onderbrekingen in de geboden service (als gevolg van een technisch defect, zij het tijdelijk en/of gedeeltelijk, panne, reparatie, update, verbetering of onderhoud van ons Portaal of dat van de leveranciers), onjuiste, misleidende of foutieve informatie of elk gebrek aan reactiviteit vanwege de leveranciers om op uw vraag te antwoorden.

3. GETOONDE TARIEVEN

De op ons Portaal getoonde tarieven zijn indicatieve tarieven die door de Leveranciers verstrekt werden op basis van een referentievoertuig en -model, een contractduur van 5 jaar en maximum 10.000 gereden kilometers per jaar . De Leveranciers zullen u een definitieve prijs bezorgen in functie van de specificiteiten van uw aanvraag.

Eventueel voor de hand liggende fouten (inclusief typfouten) zijn niet uitvoerbaar.

Alle speciale aanbiedingen en promoties worden als zodanig aangegeven op basis van de door de Leveranciers meegedeelde informatie.

MyPrivateLease respecteert uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie ter zake verwijzen we u graag naar onze pagina inzake vertrouwelijkheid en cookies.

4. KOSTELOOSHEID

Onze Service is gratis. Wij zullen u niet factureren voor de service die we u bieden en we zullen geen extra kosten toevoegen aan het door de Leveranciers vermelde tarief.

Via MyPrivateLease zullen er ook geen banktransacties of voertuigreservaties verricht kunnen worden. De uiteindelijke huurovereenkomst alsook de prijs- en contractonderhandelingen zullen uitsluitend gesloten en gevoerd worden tussen u en de door u gekozen Leverancier.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker verbindt er zich toe om alleen offerteaanvragen in te dienen met als doel het realiseren van een potentiële aankoop en verbindt er zich toe om geen offerteaanvragen in te dienen die tot doel hebben om de prijzen of voorstellen van de eigen concurrenten te raadplegen en/of te vergelijken.

De door MyPrivateLease aangeboden diensten zijn niet bestemd voor de personen die niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en/of die in een situatie van insolvabiliteit zouden verkeren op het moment dat hun prijsofferteaanvraag wordt ingediend.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE LEVERANCIER

De Leverancier verbindt er zich toe om Aanbiedingen voor te stellen, die niet misleidend, denigrerend of onjuist zijn of waarvan hij de uitvoering niet kan verzekeren.

7. (TOEKOMSTIGE) CORRESPONDENTIE EN COMMUNICATIE

Door een prijsofferteaanvraag in te dienen, stemt u ermee in om een automatische e-mail van MyPrivateLease te ontvangen, die u de automatische bezorging van uw aanvraag aan de leverancier bevestigt en die de nodige informatie zal bevatten voor een correcte verwerking van uw aanvraag: de vermelding van het geselecteerde model, uw naam, voornaam, geboortedatum, postcode, e-mail, gewenste duurtijd van het contrat en aantal gereden kilometers per jaar. U aanvaard ook om te worden ingeschreven op ons newsletter. 

Ook de leverancier zal een automatische e-mail ontvangen, die dezelfde gegevens zal bevatten.

Teneinde de verwerking van uw aanvraag door de leverancier te maximaliseren, raden we u daarnaast eveneens aan om een correct e-mailadres te gebruiken in uw aanvraagformulier. We wijzen namelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor (en zijn er niet toe gehouden om de correctheid te controleren van) eender welk e-mailadres of andere bezorgde informatie.

Voorts wijst Link2fleet ook elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de verdere communicatie met de Leverancier op of via haar Portaal. Evenmin kunt u zich op enig recht beroepen dat er uit de aanvragen of communicatie met de Leverancier of (eender welke vorm van) ontvangstbewijzen van eender welke communicatie of aanvraag zou voortvloeien. En Link2fleet kan ook niet garanderen dat elke aanvraag of mededeling (naar behoren en te gepasten tijd) ontvangen/gelezen, vervuld, uitgevoerd of aanvaard zal worden door de Leverancier.

Gelieve ten slotte onze pagina inzake vertrouwelijkheid en cookies te raadplegen voor meer informatie over de manier waarop u gecontacteerd kunt worden door de leverancier(s).

8. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, kunnen noch wij, noch onze leidinggevenden, kaderleden, werknemers, vertegenwoordigers, partners of andere dienstverleners die betrokken zijn bij de creatie, de sponsoring, de promotie of de terbeschikkingstelling van het Portaal en zijn inhoudelijke elementen, verantwoordelijk gehouden worden voor: (i) eender welke verliezen of punitieve, bijzondere, indirecte of gevolgschade, verlies of aantasting van het merk of de reputatie; (ii) eender welke onjuistheid in verband met de (beschrijvende) informatie van de aanbiedingen (inclusief de vermelde tarieven en beschikbaarheden) die op ons Portaal wordt aangereikt; (iii) eender welke geleverde diensten of producten die door de Leverancier of andere commerciële partners voorgesteld worden; (iv) eender welke (punitieve, bijzondere, indirecte of gevolg-)schade, verliezen en kosten die er door u geleden, gemaakt of betaald zouden worden en die toewijsbaar zouden zijn aan, die zouden voortvloeien uit of die verband zouden houden met het gebruik van ons Portaal, de onmogelijkheid om er gebruik van te maken of de vertraagde werking ervan; of (v) eender welke lichamelijke letsels, overlijdens, materiële en andere schade, (directe, indirecte, bijzondere, gevolg- of punitieve) verliezen of kosten die door u geleden, gemaakt of betaald zouden zijn, ongeacht of deze nu te wijten zouden zijn aan (wetgevings)besluiten, fouten, gebreken, (zware) nalatigheid, opzettelijke professionele fouten, omissies, de niet-uitvoering van een contractuele bepaling, verdraaiingen van feiten, waaraan de Leverancier fout zou hebben en waarvoor de verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk op een objectieve manier aan de Leverancier of een van onze commerciële partners toegewezen zou kunnen worden (inclusief hun werknemers, directie, verantwoordelijkheden, agenten, vertegenwoordigers of gelieerde entiteiten) wier producten en diensten (direct of indirect) aangeboden of gepromoot worden op of via ons Portaal, met inbegrip van elke (zelfs gedeeltelijke) annulatie of andere gebeurtenis die zich buiten onze wil om zou voordoen.

Een technisch probleem, zoals een virus, een programmeringsfout, een malware-aanval of een verstoorde werking van MyPrivateLease of de databanken die deze bevat, kan echter niet geheel uitgesloten worden. Link2fleet zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade die er door de Gebruikers geleden zou worden, wanneer ze de hele website of een deel ervan raadplegen of de hele inhoud of eender welk deel ervan downloaden.

U erkent en stemt ermee in dat de Leverancier als enige verantwoordelijk is voor de verzameling, de inhouding, de storting en de betaling van de verschuldigde maandelijkse termijnen. Link2fleet is niet verantwoordelijk voor de verzameling, de inhouding of de betaling van de door u verschuldigde contractuele maandelijkse termijnen en is de betaling ervan ook niet verschuldigd. Link2fleet treedt niet op als handelaar voor de op het Portaal beschikbare producten of diensten.

9. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Behoudens andersluidende bepaling, behoren de software die nodig is voor onze diensten of die op ons Portaal ter beschikking wordt gesteld en door deze laatste gebruikt wordt, evenals de intellectuele-eigendomsrechten (met inbegrip van de auteursrechten) op de inhoud, de informatie, het ontwerp, de interface, de databanken, de benaming en de domeinnaam van ons Portaal exclusief toe aan Link2fleet , haar leveranciers en haar dienstverleners.

Link2fleet blijft de enige eigenaar van alle rechten, titels en belangen (met betrekking tot alle intellectuele-eigendomsrechten) ten aanzien van het Portaal (met inbegrip van zijn presentatie en zijn infrastructuur) waarop de service aangeboden wordt (inclusief de vertalingen). Bijgevolg is het u niet toegestaan om onze inhoud of ons merk te kopiëren, (hyper- of deep) links naar onze inhoud te creëren of onze inhoud te publiceren, te promoten, te commercialiseren, te integreren of op eender welke andere manier te gebruiken (met inbegrip van de vertalingen ervan) zonder onze formele schriftelijke toelating. In de mate waarin u onze inhoud (geheel of gedeeltelijk, met inbegrip van eventuele vertalingen) toch zou gebruiken, dient u al voormelde rechten erop over te dragen aan Link2fleet . Elke vorm van onwettig gebruik of elke bovenstaande handeling zal als een wezenlijke inbreuk op onze intellectuele-eigendomsrechten beschouwd worden (met inbegrip van onze auteursrechten en rechten op databanken).

10. DIVERSEN

Behoudens andersluidende bepaling van nationale openbare orde, zullen de huidige algemene gebruiksvoorwaarden alsook de leveringen van onze diensten beheerst en geïnterpreteerd worden overeenkomstig de Belgische wetgeving en zal elk geschil dat er uit onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en onze diensten zou voortvloeien, uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken te Verviers in België.

De originele versie van deze gebruiksvoorwaarden werd in het Frans opgesteld, alvorens deze naar het Nederlands vertaald werd. Bij een eventueel geschil over de inhoud of de interpretatie van deze algemene gebruiksvoorwaarden of bij een incoherentie of verschil tussen de Franse versie en de vertaalde versie, prevaleert de Franstalige versie. De Franse versie kan geraadpleegd worden op onze website (door voor de interface in het Frans te opteren) en kan u op een eenvoudig schriftelijk verzoek toegestuurd worden.

Mocht een van de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden ongeldig, niet-uitvoerbaar of onafdwingbaar blijken, dan blijft u gebonden aan alle overige bepalingen die er in deze voorwaarden opgenomen werden. In voorkomend geval zullen de ongeldige bepalingen toegepast moeten worden behoudens andersluidende bepaling van nationale openbare orde en stemt u ermee in om u naar bepalingen te schikken, die dezelfde effecten zouden hebben als de ongeldige, niet-uitvoerbare of onafdwingbare bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

11. OVER LINK2FLEET EN DE LOKALE KANTOREN

LINK2FLEET Srl

Chaussée de Theux 32

4802 Verviers

Belgique

BE0657776992

RPM Verviers

 

Link2fleet beheert het portaal en is gemachtigd om de door MyPrivateLease aangeboden diensten te verzekeren en te vertegenwoordigen in een contractuele context.