Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Vertrouwelijkheid van de gegevens en cookies

We hechten veel belang aan uw privacy en het vertrouwen dat u in ons stelt. U mag er dan ook zeker
van zijn dat we met de grootste zorg toezien op de bescherming en de vertrouwelijkheid van alle
persoonsgegevens die u ons meedeelt. Deze pagina, die we van tijd tot tijd bijwerken, beschrijft de
manier waarop we uw persoonsgegevens beschermen en de manier waarop we cookies gebruiken.
Verder vindt u hier eveneens alle informatie om ons te contacteren, mocht u een vraag hebben in
verband met uw persoonsgegevens of de cookies.
Vertrouwelijkheid van de gegevens

Welk type persoonsgegevens gebruikt Link2fleet ?

Gebruikers kunnen naar MyPrivateLease surfen en informatie inwinnen over de diensten die erop
aangeboden worden zonder dat ze daarvoor persoonsgegevens hoeven op te geven.

Wanneer u een prijsofferte aanvraagt, dient u echter wel uw naam, voornaam, postcode, leeftijd,
uw schatting van het aantal kilometer dat u per jaar aflegt, het merk en het model van voertuig
waarvoor u een prijsofferte aanvraagt alsook uw e-mailadres in te voeren. Deze gegevens worden
dan automatisch doorgespeeld aan de geselecteerde Leverancier, opdat hij u een prijsofferte zou
kunnen bezorgen, die zoveel mogelijk op uw behoeften is afgestemd. Het kan ook zijn dat de
leverancier vervolgens persoonlijk contact met u opneemt om u om bijkomende informatie te
vragen of voor marketingdoeleinden.

Wanneer u onze website bezoekt, is het verder eveneens mogelijk dat we zelf voor
marketinganalysedoeleinden bepaalde informatie verzamelen, zoals uw IP-adres, de browser die u

gebruikt, het besturingssysteem van uw computer, de versie ervan, de taalinstellingen en de
pagina’s die u hebt bezocht, ook al vraagt u dan geen prijsofferte aan.

En tot slot kunnen we ook informatie over u ontvangen, wanneer u bepaalde sociale media gebruikt
die MyPrivateLease benut om aan promotie te doen of zichzelf bekend te maken.

Waarom verzamelt, gebruikt en deelt Link2fleet uw persoonsgegevens?

Prijsoffertes: we bezorgen uw persoonsgegevens en de details van uw aanvraag aan de door u
gekozen leverancier, opdat hij u een aangepaste offerte zou kunnen bezorgen.
Dienstverlening aan onze klanten: vanuit ons lokaal kantoor bieden we onze klanten een zekere
service aan per e-mail. Daartoe delen we uw gegevens met het personeel van dat lokaal kantoor,
zodat zij u kunnen bijstaan, wanneer u hulp nodig hebt (informatie, algemene voorwaarden, …).
Klantentevredenheid: voorts kan het zijn dat we uw gegevens gebruiken om u te vragen een
tevredenheidsenquête in te vullen over het gebruik van het Portaal of over de kwaliteit van de
klantendienst en de reactiviteit van de Leveranciers die u om een prijsofferte hebt verzocht.
Marketingactiviteiten: we gebruiken uw gegevens ook voor marketingdoeleinden conform de
wettelijke bepalingen ter zake. Enkele voorbeelden:
Wanneer u een offerteaanvraag indient via onze website, dan kan het gebeuren dat we uw
gegevens gebruiken om u informatie toe te sturen over soortgelijke producten en diensten.
Of we kunnen u via e-mail nieuwsbrieven toesturen, als u daarmee instemde. U kunt zich echter
op eender welk moment voor bepaalde of al onze marketingberichten afmelden door op de
‘afmelden’-link te klikken, die u in elke nieuwsbrief terugvindt.
Marktstudies: soms vragen we aan onze Gebruikers om deel te nemen aan een marktonderzoek.
Alle persoonsgegevens die er in het kader van een dergelijke studie aangereikt worden, zullen dan
alleen met uw instemming gebruikt worden.
Preventie en detectie van fraude: we kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om fraude of
andere onwettige of ongewenste handelingen te voorkomen en te detecteren.
Verbetering van onze diensten: en tot slot gebruiken we de persoonsgegevens van onze
Gebruikers eveneens voor analysedoeleinden ter verbetering van onze dienstverlening, de
gebruikerservaring, de werking en de kwaliteit van de op ons Portaal aangeboden diensten.

Hoe gaat Link2fleet om met de communicatie tussen u en de door u gekozen Leverancier?

MyPrivateLease wil u een zo volledig mogelijk overzicht bieden van de bestaande aanbiedingen op
de Belgische markt op basis van de informatie die leveranciers ons bezorgen. MyPrivateLease speelt
hierbij louter de rol van tussenpersoon tussen u en de leveranciers die ‘private lease’-aanbiedingen
voorstellen. Dit portaal laat u toe om uw verzoek rechtstreeks aan de weerhouden leverancier te

richten en dat voor een welbepaald voertuig en model. MyPrivateLease is op geen enkele manier
betrokken bij de uiteindelijke behandeling van uw aanvraag en controleert evenmin proactief de
goede opvolging van uw verzoek door de leverancier. Dat neemt echter niet weg dat u ons wel kunt
contacteren, als u van mening bent dat u te lang moet wachten, voordat u een antwoord op uw
aanvraag krijgt. De leveranciers kunnen er van hun kant voor kiezen om rechtstreeks met u contact
op te nemen per e-mail of via andere, niet door MyPrivateLease gecontroleerde kanalen.

MyPrivateLease en sociale media:

We maken gebruik van sociale media om de aanbiedingen op het vlak van persoonlijke leasing en de
door MyPrivateLease aangeboden diensten te promoten.

Hoe deelt Link2fleet uw gegevens met derden?

In sommige gevallen kan het zijn dat we uw gegevens met derden moeten delen.

Uw prijsofferteaanvraag: om aan uw verzoek tegemoet te kunnen komen, spelen we de
leverancier de details van uw aanvraag door. Deze kunnen bepaalde informatie omvatten, zoals uw
identiteit, uw leeftijd, uw jaarlijks aantal kilometer en uw keuze van merk en model van voertuig.
Deze gegevens worden door de leverancier in kwestie gebruikt om u persoonlijke aanbiedingen te
kunnen bezorgen, die afgestemd zijn op uw verzoek. Als u een vraag hebt, die verband houdt met
het gevolg dat er aan uw aanvraag gegeven wordt, dan kunt u de leverancier rechtstreeks
contacteren of kunt u contact opnemen met Link2fleet per e-mail op het volgende adres:
info@myprivatelease.be of door te klikken op de link https://www.myprivatelease.be/nl/neem-
contact-met-ons-op/.
Derde leveranciers: daarnaast kan het zijn dat we al uw persoonsgegevens of een deel ervan aan
leveranciers meedelen, die soortgelijke of met private lease verband houdende diensten aanbieden
in het kader van handelsovereenkomsten. U kunt zich hiertegen verzetten, wanneer u uw
prijsofferteaanvraag invult, door het vakje “Ik wens geen andere commerciële aanbiedingen te
ontvangen dan die waarvoor ik de huidige aanvraag indien” aan te vinken.
Derde dienstverleners: het kan ook zijn dat we zelf een beroep doen op derde dienstverleners (bv.
voor het analyseren van gegevens) om uw persoonsgegevens in onze naam te gebruiken. Dat
kunnen we doen met het oog op de verzending van marketingtools of voor
marketinganalysedoeleinden. De derde partijen die bij deze diensten betrokken zijn, zijn
onderworpen aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten en zullen uw persoonsgegevens niet voor
andere doeleinden mogen gebruiken dan die welke hierboven vermeld worden.
Bevoegde instanties: verder behouden we ons tevens het recht voor om uw persoonsgegevens te
delen met elke overheids- of politiële instantie, wanneer de wet (of eender welke rechtsprekende
instantie) dat voorschrijft of wanneer dat nodig blijkt voor de preventie, detectie en gerechtelijke
vervolging van strafbare feiten.

Onze handelspartners: voor het overige werken we samen met in België actief zijnde
handelspartners, importeurs en leasingmaatschappijen die voertuigen via persoonlijke leasing
aanbieden. Dat betekent dat hun offertes opgenomen worden in ons Portaal. Als een importeur over
een gedecentraliseerde klantendienst beschikt (via zijn concessiehouders of een
kredietmaatschappij), dan zal de partner in kwestie de informatie in verband met uw aanvraag ook
met zulke klantendiensten kunnen delen om u een gepast en doeltreffend antwoord te kunnen
bezorgen.

Als u ten slotte door een van onze partners gevraagd zou worden om over te gaan tot de bevestiging
van uw bestelling via hun eigen website, gelieve dan wel de tijd te nemen om het
vertrouwelijkheidshandvest van deze handelspartners door te nemen, als u wilt weten hoe uw
persoonsgegevens beheerd zullen worden.
Veiligheid

Welke veiligheidsprocedures heeft Link2fleet geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te
beschermen?

Overeenkomstig de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die binnen de
Europese Unie van kracht is, hanteren we redelijke veiligheidsprocedures om elk misbruik van uw
persoonsgegevens of elke ongeoorloofde toegang ertoe te voorkomen.

Teneinde de bescherming en de vertrouwelijkheid van de aan ons meegedeelde persoonsgegevens
te verzekeren, maken we gebruik van gepaste systemen en professionele procedures. Bovendien
passen we zowel bepaalde beveiligingsprocedures als technische en fysieke beperkingen toe om het
gebruik van en de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zodoende zullen alleen de hiertoe
gemachtigde personeelsleden en onderaannemers uw gegevens mogen raadplegen voor de
uitoefening van hun functies.
Cookies

We maken gebruik van analytische cookies om de manier na te gaan, waarop u de website
raadpleegt, om te ontdekken wat werkt en wat niet werkt, om de website te optimaliseren en te
verbeteren en om ons ervan te vergewissen dat wij u altijd interessante en gepaste diensten
aanbieden. De gegevens die we daarbij verzamelen, omvatten de pagina’s die u raadpleegt, opent
en verlaat, het type van platform dat u gebruikt, de datum en het tijdstip waarop u dit alles doet,
alsook bepaalde informatie zoals het aantal kliks dat er op een bepaalde pagina verricht wordt, en
de zoektermen die u ingeeft, wanneer u onze website gebruikt. Verder maken we ook gebruik van
analytische cookies in het kader van onze online reclamecampagnes om te weten, hoe de gebruikers
zich op onze website gedragen na een van onze online advertenties gezien te hebben.

U kunt deze cookies op elk moment uit uw browser verwijderen.

De derde dienstverleners met wie wij samenwerken, verbinden er zich toe om het merk kenbaar te
maken bij de gebruikers en om verantwoordelijke praktijken en normen te hanteren bij de
uitoefening van hun activiteiten en het beheer van de gegevens.

Voor de controle van de door Google Analytics voor analysedoeleinden verrichte gegevensopslag
verwijzen we u graag naar de volgende pagina: Aanvullende browsermodule voor de deactivering
van Google Analytics (alleen op computer).

Reclamecookies: We maken zowel gebruik van cookies van derden als van onze eigen cookies om
reclame van andere sites op onze website te tonen. Dat is wat men ‘retargeting’ noemt en dit
gebeurt op basis van de zoekopdrachten die u op onze website verricht hebt, zoals gezochte
bestemmingen, geraadpleegde instellingen en bekeken tarieven. Daarnaast kunnen derden
reclamecookies ook aanwenden om producten en diensten via hun website te tonen.
Contact

Hoe kunt u de persoonsgegevens controleren, die u ons bezorgde?

U kunt op eender welk moment vragen om de u betreffende persoonsgegevens te raadplegen, die
door ons bewaard worden. Als u deze wenst te ontvangen, gelieve dan een e-mail te versturen naar:
clilien@link2fleet.com. Gelieve daarbij wel het precieze e-mailadres te vermelden dat u op het
moment van uw prijsofferteaanvraag gebruikte om het proces te versnellen.

Verder kunt u ook contact met ons opnemen, als u niet wil dat we deze informatie nog langer
gebruiken of als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of het huidige
Vertrouwelijkheidshandvest. Gelieve ons ook daartoe een e-mail te sturen of ons te schrijven door
gebruik te maken van onderstaande contactgegevens. Uw verzoek zal behandeld worden volgens de
reglementering op het vlak van gegevensbescherming die in België van kracht is. Tot slot kunt u uw
account ook op eender welk moment verwijderen door in te loggen op Booking.com en vervolgens
de respectieve stappen hiertoe te doorlopen.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de website
myprivatelease.be?

Link2fleet Srl is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens op de website
myprivatelease.be.
LINK2FLEET Srl
Chaussée de Theux 32

4802 Verviers
Belgique
BE0657776992
RPM Verviers

. Link2fleet Belgium beheert het portaal en is gemachtigd om de door MyPrivateLease aangeboden
diensten te verzekeren en te vertegenwoordigen

 

Contact: info@myprivatelease.be