Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Vertrouwelijkheid van de gegevens en cookies

We hechten veel belang aan uw privacy en het vertrouwen dat u in ons stelt. U mag er dan ook zeker van zijn dat we met de grootste zorg toezien op de bescherming en de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens die u ons meedeelt. Deze pagina, die we van tijd tot tijd bijwerken, beschrijft de manier waarop we uw persoonsgegevens beschermen en de manier waarop we cookies gebruiken. Verder vindt u hier eveneens alle informatie om ons te contacteren, mocht u een vraag hebben in verband met uw persoonsgegevens of de cookies.

Vertrouwelijkheid van de gegevens

Welk type persoonsgegevens gebruikt MMM Business Media & Co?

Gebruikers kunnen naar MyPrivateLease surfen en informatie inwinnen over de diensten die erop aangeboden worden zonder dat ze daarvoor persoonsgegevens hoeven op te geven.

Wanneer u een prijsofferte aanvraagt, dient u echter wel uw naam, voornaam, postcode, leeftijd, uw schatting van het aantal kilometer dat u per jaar aflegt, het merk en het model van voertuig waarvoor u een prijsofferte aanvraagt alsook uw e-mailadres in te voeren. Deze gegevens worden dan automatisch doorgespeeld aan de geselecteerde Leverancier, opdat hij u een prijsofferte zou kunnen bezorgen, die zoveel mogelijk op uw behoeften is afgestemd. Het kan ook zijn dat de leverancier vervolgens persoonlijk contact met u opneemt om u om bijkomende informatie te vragen of voor marketingdoeleinden.

Wanneer u onze website bezoekt, is het verder eveneens mogelijk dat we zelf voor marketinganalysedoeleinden bepaalde informatie verzamelen, zoals uw IP-adres, de browser die u gebruikt, het besturingssysteem van uw computer, de versie ervan, de taalinstellingen en de pagina’s die u hebt bezocht, ook al vraagt u dan geen prijsofferte aan.

En tot slot kunnen we ook informatie over u ontvangen, wanneer u bepaalde sociale media gebruikt die MyPrivateLease benut om aan promotie te doen of zichzelf bekend te maken.

Waarom verzamelt, gebruikt en deelt MMM Business Media uw persoonsgegevens?

 • Prijsoffertes: we bezorgen uw persoonsgegevens en de details van uw aanvraag aan de door u gekozen leverancier, opdat hij u een aangepaste offerte zou kunnen bezorgen.
 • Dienstverlening aan onze klanten: vanuit ons lokaal kantoor bieden we onze klanten een zekere service aan per e-mail. Daartoe delen we uw gegevens met het personeel van dat lokaal kantoor, zodat zij u kunnen bijstaan, wanneer u hulp nodig hebt (informatie, algemene voorwaarden, …).
 • Klantentevredenheid: voorts kan het zijn dat we uw gegevens gebruiken om u te vragen een tevredenheidsenquête in te vullen over het gebruik van het Portaal of over de kwaliteit van de klantendienst en de reactiviteit van de Leveranciers die u om een prijsofferte hebt verzocht.
 • Marketingactiviteiten: we gebruiken uw gegevens ook voor marketingdoeleinden conform de wettelijke bepalingen ter zake. Enkele voorbeelden:
  • Wanneer u een offerteaanvraag indient via onze website, dan kan het gebeuren dat we uw gegevens gebruiken om u informatie toe te sturen over soortgelijke producten en diensten.
  • Of we kunnen u via e-mail nieuwsbrieven toesturen, als u daarmee instemde. U kunt zich echter op eender welk moment voor bepaalde of al onze marketingberichten afmelden door op de ‘afmelden’-link te klikken, die u in elke nieuwsbrief terugvindt.
 • Marktstudies: soms vragen we aan onze Gebruikers om deel te nemen aan een marktonderzoek. Alle persoonsgegevens die er in het kader van een dergelijke studie aangereikt worden, zullen dan alleen met uw instemming gebruikt worden.
 • Preventie en detectie van fraude: we kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om fraude of andere onwettige of ongewenste handelingen te voorkomen en te detecteren.
 • Verbetering van onze diensten: en tot slot gebruiken we de persoonsgegevens van onze Gebruikers eveneens voor analysedoeleinden ter verbetering van onze dienstverlening, de gebruikerservaring, de werking en de kwaliteit van de op ons Portaal aangeboden diensten.

Hoe gaat MMM Business Media om met de communicatie tussen u en de door u gekozen Leverancier?

MyPrivateLease wil u een zo volledig mogelijk overzicht bieden van de bestaande aanbiedingen op de Belgische markt op basis van de informatie die leveranciers ons bezorgen. MyPrivateLease speelt hierbij louter de rol van tussenpersoon tussen u en de leveranciers die ‘private lease’-aanbiedingen voorstellen. Dit portaal laat u toe om uw verzoek rechtstreeks aan de weerhouden leverancier te richten en dat voor een welbepaald voertuig en model. MyPrivateLease is op geen enkele manier betrokken bij de uiteindelijke behandeling van uw aanvraag en controleert evenmin proactief de goede opvolging van uw verzoek door de leverancier. Dat neemt echter niet weg dat u ons wel kunt contacteren, als u van mening bent dat u te lang moet wachten, voordat u een antwoord op uw aanvraag krijgt. De leveranciers kunnen er van hun kant voor kiezen om rechtstreeks met u contact op te nemen per e-mail of via andere, niet door MyPrivateLease gecontroleerde kanalen.

MyPrivateLease en sociale media:

We maken gebruik van sociale media om de aanbiedingen op het vlak van persoonlijke leasing en de door MyPrivateLease aangeboden diensten te promoten.

Hoe deelt MMM Business Media uw gegevens met derden?

In sommige gevallen kan het zijn dat we uw gegevens met derden moeten delen.

 • Uw prijsofferteaanvraag: om aan uw verzoek tegemoet te kunnen komen, spelen we de leverancier de details van uw aanvraag door. Deze kunnen bepaalde informatie omvatten, zoals uw identiteit, uw leeftijd, uw jaarlijks aantal kilometer en uw keuze van merk en model van voertuig. Deze gegevens worden door de leverancier in kwestie gebruikt om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen bezorgen, die afgestemd zijn op uw verzoek. Als u een vraag hebt, die verband houdt met het gevolg dat er aan uw aanvraag gegeven wordt, dan kunt u de leverancier rechtstreeks contacteren of kunt u contact opnemen met MMM Business Media per e-mail op het volgende adres: info@myprivatelease.be of door te klikken op de link https://www.myprivatelease.be/nl/neem-contact-met-ons-op/.
 • Derde leveranciers: daarnaast kan het zijn dat we al uw persoonsgegevens of een deel ervan aan leveranciers meedelen, die soortgelijke of met private lease verband houdende diensten aanbieden in het kader van handelsovereenkomsten. U kunt zich hiertegen verzetten, wanneer u uw prijsofferteaanvraag invult, door het vakje “Ik wens geen andere commerciële aanbiedingen te ontvangen dan die waarvoor ik de huidige aanvraag indien” aan te vinken.
 • Derde dienstverleners: het kan ook zijn dat we zelf een beroep doen op derde dienstverleners (bv. voor het analyseren van gegevens) om uw persoonsgegevens in onze naam te gebruiken. Dat kunnen we doen met het oog op de verzending van marketingtools of voor marketinganalysedoeleinden. De derde partijen die bij deze diensten betrokken zijn, zijn onderworpen aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten en zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden mogen gebruiken dan die welke hierboven vermeld worden.
 • Bevoegde instanties: verder behouden we ons tevens het recht voor om uw persoonsgegevens te delen met elke overheids- of politiële instantie, wanneer de wet (of eender welke rechtsprekende instantie) dat voorschrijft of wanneer dat nodig blijkt voor de preventie, detectie en gerechtelijke vervolging van strafbare feiten.
 • Onze handelspartners: voor het overige werken we samen met in België actief zijnde handelspartners, importeurs en leasingmaatschappijen die voertuigen via persoonlijke leasing aanbieden. Dat betekent dat hun offertes opgenomen worden in ons Portaal. Als een importeur over een gedecentraliseerde klantendienst beschikt (via zijn concessiehouders of een kredietmaatschappij), dan zal de partner in kwestie de informatie in verband met uw aanvraag ook met zulke klantendiensten kunnen delen om u een gepast en doeltreffend antwoord te kunnen bezorgen.

Als u ten slotte door een van onze partners gevraagd zou worden om over te gaan tot de bevestiging van uw bestelling via hun eigen website, gelieve dan wel de tijd te nemen om het vertrouwelijkheidshandvest van deze handelspartners door te nemen, als u wilt weten hoe uw persoonsgegevens beheerd zullen worden.

Veiligheid

Welke veiligheidsprocedures heeft MMM Business Media geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen?

Overeenkomstig de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die binnen de Europese Unie van kracht is, hanteren we redelijke veiligheidsprocedures om elk misbruik van uw persoonsgegevens of elke ongeoorloofde toegang ertoe te voorkomen.

Teneinde de bescherming en de vertrouwelijkheid van de aan ons meegedeelde persoonsgegevens te verzekeren, maken we gebruik van gepaste systemen en professionele procedures. Bovendien passen we zowel bepaalde beveiligingsprocedures als technische en fysieke beperkingen toe om het gebruik van en de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zodoende zullen alleen de hiertoe gemachtigde personeelsleden en onderaannemers uw gegevens mogen raadplegen voor de uitoefening van hun functies.

Cookies

We maken gebruik van analytische cookies om de manier na te gaan, waarop u de website raadpleegt, om te ontdekken wat werkt en wat niet werkt, om de website te optimaliseren en te verbeteren en om ons ervan te vergewissen dat wij u altijd interessante en gepaste diensten aanbieden. De gegevens die we daarbij verzamelen, omvatten de pagina’s die u raadpleegt, opent en verlaat, het type van platform dat u gebruikt, de datum en het tijdstip waarop u dit alles doet, alsook bepaalde informatie zoals het aantal kliks dat er op een bepaalde pagina verricht wordt, en de zoektermen die u ingeeft, wanneer u onze website gebruikt. Verder maken we ook gebruik van analytische cookies in het kader van onze online reclamecampagnes om te weten, hoe de gebruikers zich op onze website gedragen na een van onze online advertenties gezien te hebben.

U kunt deze cookies op elk moment uit uw browser verwijderen.

De derde dienstverleners met wie wij samenwerken, verbinden er zich toe om het merk kenbaar te maken bij de gebruikers en om verantwoordelijke praktijken en normen te hanteren bij de uitoefening van hun activiteiten en het beheer van de gegevens.

Voor de controle van de door Google Analytics voor analysedoeleinden verrichte gegevensopslag verwijzen we u graag naar de volgende pagina: Aanvullende browsermodule voor de deactivering van Google Analytics (alleen op computer).

Reclamecookies: We maken zowel gebruik van cookies van derden als van onze eigen cookies om reclame van andere sites op onze website te tonen. Dat is wat men ‘retargeting’ noemt en dit gebeurt op basis van de zoekopdrachten die u op onze website verricht hebt, zoals gezochte bestemmingen, geraadpleegde instellingen en bekeken tarieven. Daarnaast kunnen derden reclamecookies ook aanwenden om producten en diensten via hun website te tonen.

Contact

Hoe kunt u de persoonsgegevens controleren, die u ons bezorgde?

U kunt op eender welk moment vragen om de u betreffende persoonsgegevens te raadplegen, die door ons bewaard worden. Als u deze wenst te ontvangen, gelieve dan een e-mail te versturen naar: clilien@link2fleet.com. Gelieve daarbij wel het precieze e-mailadres te vermelden dat u op het moment van uw prijsofferteaanvraag gebruikte om het proces te versnellen.

Verder kunt u ook contact met ons opnemen, als u niet wil dat we deze informatie nog langer gebruiken of als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of het huidige Vertrouwelijkheidshandvest. Gelieve ons ook daartoe een e-mail te sturen of ons te schrijven door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens. Uw verzoek zal behandeld worden volgens de reglementering op het vlak van gegevensbescherming die in Luxemburg van kracht is. Tot slot kunt u uw account ook op eender welk moment verwijderen door in te loggen op Booking.com en vervolgens de respectieve stappen hiertoe te doorlopen.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de website myprivatelease.be?

MMM Business Media & Co Luxembourg Sàrl is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens op de website myprivatelease.be.  De kantoren van MMM Business Media & Co Luxembourg Sàrl zijn gevestigd te Rue d’Arlon 4 in 8399 Windhoff (Luxemburg) en de onderneming is ingeschreven in het register RCSL B onder het nummer 181754. Het btw-nummer is LU26503582.

MMM Business Media heeft een filiaal in België (link2fleet Belgium). Link2fleet Belgium vervult een interne ondersteunende rol voor en in naam van MMM Business Media & Co Luxembourg Sàrl en biedt gebruikers helpdeskdiensten aan. Link2fleet Belgium beheert het portaal en is gemachtigd om de door MyPrivateLease aangeboden diensten te verzekeren en MMM Business Media te vertegenwoordigen in een contractuele context.

Contact: clilien@link2fleet.com